Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 0 Ilość ocen: 0

Popłoch

W łóżku leży para. Nagle rozlega się odgłos otwieranych drzwi do domu:
- O Boże! - krzyczy kobieta - mój mąż.
On wyskakuje z łóżka, chwyta w pośpiechu ubranie i chowa się za kotarę. Po chwili wychodzi jednak z ukrycia i ze zdumieniem rzuca:
- Zaraz, chwileczkę! Przecież to ja jestem twoim mężem!

Popłoch
 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Hyde Park»

Fotograf

Maksyma fotografującego niedźwiedzie: "Nie musisz być szybszy od niedźwiedzia, wystarczy, ze będziesz szybszy od swojego asystenta".

Fotograf
 • Currently 3,5 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 3,3/5 (9 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Szukaj

Reklama

STOPIEŃ WODNY

Rating: 0 
Rating count: 0 
 View count: 15770 
Comments count: 2 
ID: 67744 
Node: 45438 
STOPIEŃ WODNY MALCZYCE RZEKA ODRA

Do opublikowania tego artukułu nakłoniła mnie myśl..

Co się stanie z rzeką na odcinku 17,5 km. Czy ulegnie degradacji, przez zanieczyszczenia wpadające do rzeki, poprzez, pobliskie dopływy różnych rzek

A w szczególności zanieczyszczenia odprowadzające przez, pobliskie Zakłady Chemiczne w Brzegu Dolnym.

Jak dotychczasz rzeka płynie dośc szybko, po wybudowaniu tego stopnia, nurt rzeki spowoli a poziom wody może podnieść się o nawet 4 metry. Co za tym idzie - Prawdopodobnie będzie to największy osadnik odpadów na Dolnym Sląsku.

Ciekawy jestem waszego zdania na ten temat..

WPROWADZENIE

Stopień wodny Malczyce stanowić będzie kolejny element istniejącej kaskady Odrzańskiej Drogi Wodnej.

W 1923 roku oddany został do eksploatacji stopień wodny w Rędzinie /260,7 km rz. Odry/, a po kolejnych 34 latach t.j. w roku 1957 wybudowano stopień wodny w Brzegu Dolnym /281,6 km rz. Odry/.

Zakładano, że kolejny stopień wybudowany zostanie po 15-20 latach. Starania o wybudowanie kolejnego stopnia w Malczycach rozpoczęto na początku lat 70-ych dwudziestego wieku.

Pierwszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydano w lipcu 1974 roku, również w tym samym roku uzyskano decyzję zatwierdzającą plan realizacyjny budowy stopnia, obejmujący budowę:

- jazu ruchomego pięcioprzęsłowego 5x23m=115m
- zapory ziemnej przegradzającej stare koryto Odry
- kanału latelarnego ze śluzami.

Założenia Techniczno-Ekonomiczne obejmujące powyższe obiekty zostały zatwierdzone w 1975 roku przez Dyrektora ówczesnego Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej.

Z powodu braku środków finansowych, a tym samym nie wprowadzeniem inwestycji do budżetu wstrzymano prace projektowe.

W roku 1984 ponownie zlecono opracowanie Koncepcji budowy stopnia w wariancie rzecznym. Koncepcja została zatwierdzona w roku 1985 na posiedzeniu Zespołu Specjalistów Oceny Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W oparciu o w/w Koncepcję w roku 1987 opracowano nową wersję ZTE obejmującą:
jaz ruchomy pięcioprzęsłowy - 5x23m=115m
dwie śluzy o długości: - 190x12x2,5m,- 125x12x2,5m, w tym wariant z jedną śluzą
zaporę ziemną przegradzającą koryto Odry o długości 300 m

Założenia te nie zostały zaakceptowane.

W roku 1989 opracowano kolejną aktualizację ZTE. Ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycji zmianie uległ zakres rzeczowy, w wyniku czego zmiany objęły:
budowę jednej śluzy - 190x12x2,5m
przełożenie budowy elektrowni na okres późniejszy.

Z powodów ograniczeń inwestycyjnych nie wprowadzono tej inwestycji do planu robót.

W roku 1994 opracowano kolejną Koncepcję programową, która została zatwierdzona przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w tym samym roku.
Z inicjatywy Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwa Dostaw Inwestycyjnych i Eksportowych „NAVIGA” Wrocław powstaje czwarta wersja ZTE obejmująca:
jaz ruchomy trzyprzęsłowy - 3x25=75m,
jaz stały z częścią przelewową o długości - 130m,
śluzę żeglugową o wym. - 190x12x3,5m
elektrownię wodną o mocy - 11,4MW,
obiekty towarzyszące.

Ostatnia, aktualna wersja budowy stopnia Malczyce, będąca w realizacji jest wynikiem określonego kompromisu racji reprezentowanych przez środowiska hydrotechników i ekologów.

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Stopień wodny Malczyce zlokalizowano w 300 km w zawalu na prawym brzegu rzeki Odry naprzeciw wsi Rzeczyca, leżącej na lewym brzegu. Stopień będzie położony o ok. 5 km powyżej miejscowości Malczyce. Możliwość lokalizacji stopnia rozpatrywano na przestrzeni od km 298,0 do km 301,0. Analiza tych lokalizacji wykazała, że najbardziej odpowiednia jest w km 300,00 rzeki Odry.

Złożyły się na to następujące względy:
w rejonie tym znajdują się najlepsze warunki geologiczno inżynierskie, umożliwiające stosunkowo niedrogie i bezpieczne posadowienie budowli hydrotechnicznych stopnia;
istniejące zakole umożliwia wykonanie stopnia poza korytem rzeki Odry, co upraszcza
i zmniejsza koszt wykonania robót budowlanych;
nie pogarsza w zasadniczy sposób stosunków wodnych w terenie przyległym do górnego stanowiska.
uzyskuje się długi odcinek drogi wodnej - 17,5km
w niewielkim stopniu ingeruje w środowisko naturalne.

Słuszność wyboru lokalizacji potwierdza fakt odkopania starej drewnianej śluzy w obrębie budowy stopnia, gdzie przeprowadzono badania archeologiczne.

II. CEL INWESTYCJI

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Malczyce jest zahamowanie procesów erozji
w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Postępująca erozja denna spowodowała obniżenie zwierciadła wody w rzece o ok. 2,5m bezpośrednio poniżej stopnia
w Brzegu Dolnym sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie szerokości ponad 1,0km na odcinku do Malczyc. Według badań prowadzonych od 1970 roku przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu poziom wód gruntowych obniżył się od 44cm w odległości 550m od rzeki do 65cm w odległości 120m. Na terenach tych znajdują się łąki, grunty orne oraz cenne lasy łęgowe.

Erozja dolnego stanowiska stopnia w Brzegu Dolnym spowodowała zagrożenie utraty stateczności stopnia przy dalszym postępie zjawisk erozyjnych. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało zwężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych. Projektowany stopień Malczyce umożliwi uzyskanie następujących efektów:
- zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności;
- przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, - - w szczególności ochrona lasów łęgowych;
- powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia;
- produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu;
- przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. JAZ KLAPOWY Z PRZEPŁAWKĄ DLA RYB

Podstawowym obiektem piętrzącym wodę i regulującym przepływ przez stopień jest jaz klapowy trzyprzęsłowy o łącznym świetle 3x25=75m. Zamknięcia stanowią klapowy stalowe napędzane hydraulicznie.

Wysokość klapy 4,30m
Spad jazu przy NPP wynosi:

- przy przepływie SQN - 5,90m
- przy przepływie SSQ - 4,70m
- przy przepływie Q istn - 4,00m

Na wylocie niecki wypadowej zaprojektowano sztuczny wybój o głębokości 3,50m. Kształt wyboju oraz poziom dna koryta odpływowego ustalono na podstawie analizy wyników badań modelowych.

Jaz usytuowany jest pomiędzy elektrownią wodną i wyspą ukształtowaną między korytem rzeki
a przekopem doprowadzającym wodę do jazu i elektrowni. Do obsługi zamknięć remontowych jazu przystosowano suwnicę bramową elektrowni o udźwigu 320kN.

2. JAZ STAŁY.

Jaz stały zaprojektowano jako przegrodzenie istniejącego koryta rzeki Odry. Jego długość wynosi ok. 300m w tym długość części przelewowej 130m. Na koronie przelewu zaprojektowano drogę dojazdową do lewego przyczółka jazu przejezdną przy NPP, oraz kładkę stalową o szerokości 1,50m na podporach żelbetowych, czynną w każdych warunkach hydrologicznych.Przelew stały ma za zadanie wspomagać jaz klapowy podczas przepuszczania wezbrań rzeki przy przepływach Q10% i większych.

Konstrukcja przelewu składa się z następujących elementów:
- stalowej ścianki szczelnej, wbitej do warstwy nieprzepuszczalnej;
- nasypu ziemnego po obu stronach ścianki szczelnej;
- ubezpieczeń betonowo - kamiennych korony przelewu;
- betonowej płyty poszuru z szykanami zakończonej ażurową ścianką szczelną i narzutem kamiennym.

3. ŚLUZA ŻEGLUGOWA Z AWANPORTAMI

Śluza zlokalizowana jest po prawej stronie przekroju piętrzenia z głową górną umieszczoną obok przyczółka elektrowni wodnej.

Wymiary śluzy:
- długość użytkowa - 190,0m
- szerokość - 12,0m
- głębokość na progu - 3,5m
- wysokość ścian komory - 12m

Śluza umożliwia przeprowadzenie zestawów pchanych dwuczłonowych o łącznej nośności 3500T złożonych z dwóch barek i pchacza.

Zamknięcia główne śluzy stanowią wrota wsporne o napędzie hydraulicznym.

Wysokość wrót:

- na głowie górnej - 5,80m
- na głowie dolnej - 10,70m.

Zamknięcia kanałów obiegowych w głowie górnej i dolnej zaprojektowano w postaci zasuw
o napędzie hydraulicznym.

Nie przewiduje się przepuszczania wód powodziowych przez śluzę Awanporty zaprojektowano
w układzie symetrycznym.

- Wymiary awanportu:
- długość - 500 m
- szerokość w dnie - 40,0 m
- szerokość w świetle dalb - 46,0 m
- szerokość zw. wody przy NPP - 61,0 m
- nachylenie skarp - 1:3

Głębokość górnego awanportu przy NPP wynosi 3,5 m, a dolnego odpowiednio:
- dla min. WŻ - 2,50m
- dla max WŻ - 9,10m

Wyposażenie:

dalby stalowe z pomostami i pachołami cumowniczymi
kierownice stalowe umożliwiające bezawaryjne wchodzenie zestawu do śluzy w strefie wjazdowej i wychodzenie zestawu z śluzy w strefie wyjazdowej.
instalacja oświetleniowa i sygnalizacja świetlna.

4. ELEKTROWNIA WODNA

Elektrownia wodna usytuowana jest w osi piętrzenia stopnia pomiędzy filarem jazu klapowego,
a głową górną śluzy żeglugowej. Wykorzystywać będzie naturalne przepływy rzeki w granicach przełyku instalowanego od 40 do 240m3/s.

- Podstawowe parametry elektrowni:
- moc instalowana elektrowni - 9.000 kW
- moc osiągana elektrowni przy przełyku 240 m3/s - 3x2524 = 7592 kW
- produkcja w roku średnim - 49.800 MWh
- spad elektrowni (brutto) - 4,39 do 6,4 m

Podstawowym wyposażeniem elektrowni będą trzy turbozespoły ryrowe Kaplana o średnicy wirnika 3,4 m typu MAVEL KP 3400 K3 wraz z generatorami typu SIMENS 1FC4805 - 8LT60. Ponadto w skład wyposażenia technologicznego elektrowni wchodzą kraty wlotowe z czyszczarką i zastawki remontowe od WG. i WD.

5. GÓRNE STANOWISKO STOPNIA

Po spiętrzeniu wód rzeki Odry w przekroju stopnia zwierciadło wody średniej na odcinku 17,5km tj. do stopnia wodnego w Brzegu Dolnym zastanie podniesione o 1,0 do 4,0m w stosunku do poziomu obecnego. Powierzchnia zalewu wyniesie ok. 200 ha. Prawa linia brzegowa zalewu przebiega wzdłuż naturalnej skarpy wysokiego brzegu doliny. Tereny depresyjne wzdłuż awanportu górnego zostaną podwyższone. Prace makroniwelacyjne w górnym stanowisku stopnia doprowadzą do likwidacji płycizn. W miejscach wskazanych przez ekologów utworzone zostaną wyspy, które umożliwią zachowanie grup starych drzew oraz stanowić będą enklawy dla ptaków.

6. OCHRONA TERENU

Spiętrzenie wody w Odrze po wybudowaniu stopnia wodnego Malczyce spowoduje wzrost poziomu wody gruntowej na terenach lewobrzeżnych położonych za istniejącym wałem przeciwpowodziowym w rejonie wsi Zakrzów, Brodno i Rzeczyca. Koncepcja likwidacji ujemnych skutków piętrzenia została opracowana przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu i obejmuje:

- budowę drenażu we wsi Rzeczyca na długości ok. 1km wzdłuż zapory bocznej;
- budowę kanału odwadniającego o długości 5,6 km;
- budowę pompowni ujmującej wody przesiąkowe z odprowadzeniem do rzeki Odry;
- budowę rowu melioracyjnego o długości 4,0km;
- renowacja koryta rzeki Jeziorki na długości 6,0km i rzeki Średzkiej Wody na długości 5,0km;
- wykonanie melioracji szczegółowych na obszarze ok. 500 ha.

Ponadto na wniosek RZGW została opracowana „Ocena wpływu stopnia wodnego Malczyce" na środowisko

7. POZOSTAŁE OBIEKTY

Stopień zostanie wyposażony w szereg obiektów towarzyszących.

- Zaliczyć do nich należy:
- obiekty gospodarki wodno - ściekowej;
- obiekty teletechniczne;
- obiekty energetyczne stałe (stacje transformatorowe) i linie energetyczne;
- ujęcie wody do nawodnień lasów łęgowych;
- drogi i place.

Dyskusje i recenzje

Schowaj teksty   
   

Tradycja.
Tradycja rzecz piękna - nawiązywanie do korzeni, kultywowanie starych obrzędów, dawnych praktyk.
Ludowość.
Skansen.

Tu także mamy przykład tradycji - kultu dawnych praktyk, dawnego postrzegania przyrody, wreszcie socjalistycznego budownictwa. Zresztą, jak przedstawia ten artykuł, projekt powstał... w latach 80. Zgodnie z panującymi wówczas trendami. Takie były czasy.

Tania energia, transport wodny. Wszystko, by „Polska rosła w siłę i żyło się lepiej”.
No i mamy przywracanie dawnym hasłom nowej treści. Zupełnie jakbym czytał opracowania z czasów "Edwarda Budowniczego" przez niektórych nazywanych nawet "Wielkim" .
Taka to już jak widać tradycja...

Pięknie to brzmi: "czysta energia", „tani transport wodny”, „poprawianie środowiska”, „magazynowanie wody”, „działania przeciwpowodziowe” itd. itd. Będzie lepiej.
Bardzo to wszystko fajne, pięknie brzmi i nieźle mami .

A tak naprawdę, to cała nasza polska energetyka oparta na elektrowniach wodnych to raptem aż... 2% produkcji energii elektrycznej! Z tego połowa to Solina i Włocławek. Aż 2 %! Mniej, niż wynoszą straty na liniach przesyłowych. Zaiste gra warta świeczki.
O tanim transporcie wodnym i barkach wożących polskie zboże do Gdańska (czy Szczecina), albo węgiel, już nawet nie wspomnę. Czysta utopia, na miarę minionej epoki.

O co więc chodzi?
A no najpewniej o to co zawsze, o pieniądze...

Andrzej
p.s.
Przypomnę
http://klub....eksty.php?nr=87

Początek

Na pytania postawione przez Ciebie na wstępie pełna odpowiedź jest w dalszej części przytoczonego tekstu.
Malczyce to próba ratowania sytuacji powstałej po wybudowaniu stopnia w Brzegu.
Za jakiś czas oczywiście dojdzie do erozji spowodowanej przez Malczyce, nastąpi też potrzeba ratowania tego stopnia i co... budowa kolejnego.
To jakaś parodia na podparcie której przywoływane są wielkie i mądre słowa, badania, brak tylko logicznej oceny i zdrowego rozsądku.
Opis celu budowy doskonale to udowadnia, twierdzenie zaprzecza tezie, to trwające od początku ub. wieku błędne kolo.

A rzeka i tak zrobi swoje, przykład mieliśmy w 1997. Nasze dzieci, wnuki jeśli tego nie pojmą i kiedyś wezmą się do poprawiania rzeki najpierw będą musiały sprowadzić archeologów, bo natrafią na resztki budowli z ub i obecnego wieku. Ale.
Są pieniądze, trzeba je wydać!
Ze tez tak hojne władze Unii nie sprawdzają ile wpompowanej w nasz kraj kasy idzie na marne, to nie jedyny przykład. Bez sensu.

Bogdan
17,5 km - długi(!) odcinek drogi wodnej na rzece licącej 742 km...

Początek

 
RSS 2.0
PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości


Reklamy KrokusWędkarstwoDarmowy ERP i CRM - Odoo - dawny OpenERPFundusz ETF - ciekawe linkiWędkarstwoSklep wędkarski

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).