Lewe menu

Filtry

Komentarze

Artykuł - Słowa to piękne i niebezpieczne narzędzie...Piękne słowa Bardzo dobre (5)

Humor»

Ocena: 5 Ilość ocen: 1

Udany połów

Mąż wraca do domu i stawia na stole trzy butelki wódki.
Żona pyta:
- Skąd to masz Kochanie?
- Złapałem złotą rybkę!!!

Udany połów
 • Obecnie 5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 5/5 (1)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Rymogady

Rymogady.

Lubię wszelakie polemiki;
w nich wiele pieprzu i soli,
bo patrząc na tego gadulstwa wyniki
można wiedzieć, co kto myśli i woli.

Mnie jednak do głowy myśl uparta wpadła:
dlaczego te gadające głowy
polemizują używając rymadła,
zamiast normalnej mowy?

To jakiś atawizm chyba
z trzeciorzędowego chaosu,
kiedy rybać, czyli mówić, chciała ryba,
ale jej Bozia nie dał głosu.

Stąd niektórzy z nas, ryb dalecy potomkowie,
mający najwięcej rybich genów,
posługują się rybo- czy rymosłowiem,
zaskakując nas swoją ryboweną.

Jeśli wątpiący w mą teorię byliby,
ja analizą naukowo poprawną,
że Sławek („Byba”) pochodzi od ryby
wywiodłem już bardzo dawno

Więc wyluzujcie co nieco,
zacierając dalekiej przeszłości ślady,
abyście nie zostali, oczami świecąc
nazwani z humorem – RYMOGADY.

PS.
Stwierdzam z uczuciem ambiwalentnym,
że i ja nie jestem święty
i kultywując gadulstwa obyczaj
do rymogadów się także chyba zaliczam.

Rymogady
 • Obecnie 4,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 4,7/5 (3)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Artykuły/Paragrafy/Projekt ustawy  

Projekt ustawy opracowanej przez Lake Fishing Club i moje uwagi

Rating: 0 
Rating count: 0 
 View count: 8415 
Comments count: 4 
ID: 39929 
Node: 23591 

Lake Fishing Club opracował swoją wersję projektu ustawy i wysyła ten projekt do MRiRW, będzie więc ministerstwo miało szeroki wybόr. Projekt jest pod adresem:

http://www.lakefishing.com.pl/projekt_ustawy/index.php

Niżej zamieszczam ten projekt razem z moimi uwagami. Warto dodać swoje w komentarzach, to pozwoli wysłać Klubowi projekt jak najlepszy. W naszym wspόlnym interesie leży dobra ustawa. Wnikliwych proszę o porόwnanie z projektem opracowanym przez nas zimą. :)
Jest pod adresem:
http://www.fishing.pl/artykuly/rybim_okiem/ustawa_wedkarsko_rybackim_korzystaniu_z_wod_projekt

Projekt ustawy

o rybackim i wędkarskim korzystaniu z wód śródlądowych

Wersja bardzo podobna do projektu opracowanego w styczniu-lutym przez KWI.

Tytuł jest dobry, lepsze jest „i” zamiast myślnika.

Część dotycząca sankcji karnych lepiej rozwinięta, choć moim zdaniem szkoda, że eliminuje SSR. Na wielu wodach SSR sprawdza się. Oby tylko te proponowane sankcje przeszły.

Pierwszy artykuł definiujący jest moim zdaniem dużo gorszy (choć krόtszy) niż w projekcie KWI. Moim zdaniem źle, że w Waszym projekcie nie definiuje się zaraz na początku „połowu”. W naszym projekcie jest to lepiej uporządkowane. Jest to o tyle istotne, że mocniej stawia wędkarstwo, jako rόwnoprawną do rybactwa, jeżeli nawet nie pierwszoplanową, formę korzystania z wόd, nie tylko rzek, także i jezior. Rozumiem, że trudniej będzie to przepchnąć przez MRiRW, ale prόbować trzeba.

Nie rozrόżniacie wόd publicznych i prywatnych – wiem, to celowe założenie, ale moim zdaniem niesłuszne.

Dobrze, że Wasz projekt eliminuje kuszę, oby to przeszło.

Jedno uzupełnia drugie, zresztą Wasz projekt powstał w oparciu o już zrobiony, tak jak nasz w oparciu o obecną ustawę. Oby ten finalny powstał w oparciu o te nasze.

Szczegόłowe uwagi dałem w tekście tylko tam, gdzie moim zdaniem coś należy zmienić. (Moje uwagi są dopisane kursywą).

Mam nadzieję, że jeszcze inni to uzupełnią. Nad takim tekstem trzeba troszkę dłużej posiedzieć, niż tylko kilka godzin.
Andrzej

Projekt ustawy
o rybackim i wędkarskim korzystaniu z wód śródlądowych
z dnia 28 sierpnia 2006r.

Tytuł zgrabny

Art.1.1. Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli oraz połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej „wodami”, które wraz z życiem z nimi związanym stanowią bogactwo i dziedzictwo narodowe.
Krόcej niż w naszym projekcie, ale trochę mniej pełne. Ustawodawca ma wybόr.
2. Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

Nie zdefiniowano połowu!!!

3. Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki.
4. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych dotyczących gospodarki rybackiej w wodach granicznych.

Brak odniesienia do Prawa wodnego i ustaw dotyczących środowiska.

Art.2.1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do warunków chowu, hodowli oraz połowu raków i minogów, z tym że rak błotny (Astacus astacus) i rak szlachetny (Astacus (Pontastacus) leptodactylus) nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

Minogi są chronione. Nie wspomniano o innych organizmach żyjących w wodach.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa warunki chowu, hodowli i połowu organizmów żyjących w wodzie, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
3. Wody płynące mogą być przedmiotem połowu ryb jedynie:
1) amatorskiego
2) w celu umożliwienia pokonania nienaturalnych przeszkód wodnych rybom idącym na tarło, w szczególności rybom wędrownym,
3) dla działań naukowych mających na celu:
a. sprawdzenie kondycji zdrowotnej ryb i równowagi biologicznej,
b. ochronę gatunkową, w tym również dla pozyskania ikry do rozrodu dla zwiększenia populacji gatunku,
c. restytucji wymarłego lub zagrożonego gatunku.
4. Połowy o których mowa w ust.3 pkt 2 i 3 może się odbywać tylko po uzyskaniu zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska. Zezwolenie musi zawierać:
1) adresata otrzymanego zezwolenia,
2) miejsce na które opiewa zezwolenie
3) okres, na który opiewa zezwolenie,
4) warunki dokonywania pozyskiwania ryb lub ikry,
5) narzędzia służące do dokonywania połowu,
6) gatunki ryb i ich ilość, których to zezwolenie dotyczy,
7) warunki postępowania z pozyskanymi rybami lub ikrą,
8) powód z precyzyjnym podaniem przepisu będącego podstawą wydawanego zezwolenia.

Rozumiem dobre intencje, ale taki zapis może spowodować lawinę pism do ministra. Nie chodzi o badania naukowe, ale o pozyskanie tarlakόw. Tu powinni mieć głos decydujący ludzie zajmujący się naukowo rybami.

5. Starorzecza połączone z rzekami w sposób trwały lub okresowy, stanowią część tych rzek i połów na nich obowiązuje na zasadach zawartych w ust.3.

To dobre uściślenie.

Art.3. Na wprowadzanie do wód gatunków organizmów, których dany obszar środowiskowy w Polsce nie jest naturalnym terenem występowania, jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Furtka: ktoś powie, że karp i tęczak występują naturalnie w Polsce. Karp od ponad tysiąca lat, tęczak od ponad dwustu. A co z karasiem srebrzystym? Co z sumikiem amerykańskim? Nikt nim wprawdzie celowo nie zarybia, ale występuje w wielu wodach. Druga sprawa, jeżeli zezwolenia na zarybienia wόd tymi gatunkami będą musieli każdorazowo wyrażać zgodę dwa ministerstwa i Państwowa Rada Ochrony Przyrody, to bardzo ograniczy działania gospodarcze (prowędkarskie na rzekach). Rozumiem taką intencję, ale czy jest słuszna? Moim zdaniem wystarczy zaopiniowany operat rybacki.

Art.4.1. Do chowu, hodowli i połowu ryb są uprawnieni:
1) właściciel,

Właściciel czego?

2) posiadacz samoistny lub zależny gruntów pod wodami stojącymi lub stawami
3) władający obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody,
- zwani dalej „uprawnionymi do rybactwa”.
2. Uprawniony do rybactwa jest obowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację, o której mowa w art.6. ust. 7 z działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką.
3. Uprawniony do rybactwa stanowiący nawet w części swej działalności, organizację amatorskiego połowu ryb, może korzystać z wód jedynie w tym celu z uwzględnieniem działań, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 i 3, w odniesieniu do wszystkich wód.

Art.5.1 Osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający upoważnienie od uprawnionego do połowu ryb i okazywać na żądanie organom uprawnionym do kontroli. Upoważnienie musi zawierać dane upoważnionego, termin połowu, sposób połowu, narzędzia i urządzenia rybackie służące połowowi oraz gatunki stanowiące przedmiot połowu i ich ilość.
2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim, a także osoba przez niego upoważniona, posiada prawo do kontrolowania każdego łowiącego w tym obwodzie rybackim. Osoba kontrolująca musi okazać dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego do rybactwa lub upoważnienie uprawnionego do rybactwa do wykonywania czynności kontrolnych.
3. Uprawniony do rybactwa oraz osoba przez niego upoważniona ma prawo ująć osobę złapaną na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, oraz osobę nie okazującą na żądanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz art. 8 ust. 2. Zatrzymanego należy niezwłocznie oddać w ręce Policji lub Państwowej Straży Rybackiej.

Doprecyzowane prawa upoważnionego, słusznie. W naszym projekcie jest to zapisane w części dotyczącej ochrony. Ale może być i tu.

Art.6.1. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką.
2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na korzystaniu z zasobów wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów innych uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej właściwej dla danego środowiska naturalnego wody i na najwyższym poziomie optymalnego wypełnienia rybami w tej wodzie oraz umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa. Korzystanie z zasobów wód nie może przekraczać zdolności samoodradzania się tych zasobów w ciągu trzech lat. Zarybienia w gatunkach, z których korzysta uprawniony do rybactwa, muszą być w wielkościach nie mniejszych jak wielkość odtworzeniowa i reprodukcyjna.

Bardzo rozbudowane. Proponuję zamiast „korzystaniu z zasobόw wόd” dać „korzystaniu z pożytkόw wόd”. Ten termin już funkcjonuje. „Zasoby wόd” to pojęcie szersze i nieprecyzyjne. Mam też zastrzeżenie do sformułowania „na najwyższym poziomie optymalnego wypełnienia rybami w tej wodzie”. Rozumiem intencję, ale nie wiem na ile ten wymόg będzie realny, choć na pewno byłoby dobrze.

3. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany do pilnowania zasobów ryb przed kłusownictwem.

Całkowicie to popieram!

4. Za realizację czynności o których mowa w ust. 1-3 jest odpowiedzialna osoba pełniąca obowiązki prawnego przedstawiciela uprawnionego do rybactwa, bez względu na to, czy uprawniony do rybactwa stanowi osobowość fizyczną, osobowość prawną, czy inną jednostkę organizacyjną.

Słusznie.

5. Właściwy wojewoda, co najmniej raz na dwa lata, dokonuje na podstawie operatu rybackiego i dokumentacji, o której mowa w ust. 7, oceny wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
6. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 4, wojewoda powiadamia właściciela wody.
7. Wojewoda w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach takich jak:
1) zanieczyszczenie wód uniemożliwiające chów lub hodowlę ryb,
2) masowe wystąpienia chorób ryb,
- może zwolnić na czas określony od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uznając daną wodnę w tym czasie za nieprzydatną do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentacji i zasady jej prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa, a także zasady i zakres dokonywanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
9. Minister realizując upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, kierować się będzie potrzebą uzyskania informacji dotyczących stanu gospodarki rybackiej oraz koniecznością zapewnienia ichtiologicznej oceny gospodarki rybackiej prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa.

Art.7.1. Operat rybacki określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim sporządza uprawniony do rybactwa.
2. Operat rybacki sporządza się raz na 6 lat w formie opisowej i graficznej.

Nie wiem czy ten termin 6 lat nie jest zbyt krόtki? Niby wydaje się, że 6 lat to dużo, ale... To już muszą praktycy rozstrzygnąć.

3. Część opisowa operatu rybackiego musi zawierać:
1) dane dotyczące uprawnionego do rybactwa,
2) dane i informacje dotyczące obwodu rybackiego,

Proponuję dopisać: „a w szczególności aktualny stan
ichtiofauny sporządzony na podstawie udokumentowanych połowów”, tak jest w naszym projekcie.

3) zasady prowadzenia gospodarki rybackiej, opracowane z uwzględnieniem zróżnicowania obwodu rybackiego na zasadniczy i uzupełniający obwód rybacki z podziałem na poszczególne zbiorniki wodne.
4. Uprawniony do rybactwa może dokonać zmian w operacie rybackim przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, o ile warunki korzystania z wód regionu uległy istotnej zmianie.
5. Operat rybacki oraz jego zmiany wymagają uzyskania pozytywnej opinii uprawnionej jednostki.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi sposoby sporządzania i opiniowania operatu rybackiego, szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, a także wskaże jednostki uprawnione do opiniowania operatów rybackich.
7. Minister, określając sposoby sporządzania i opiniowania operatu rybackiego oraz wymagania, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, wskaże niezbędne elementy, które powinny być zawarte w operacie rybackim i zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę. Minister uwzględni potrzebę opracowania i zaopiniowania szczegółowej charakterystyki obwodu rybackiego z podziałem na poszczególne zbiorniki wodne oraz planu gospodarki rybackiej obejmującego w szczególności informacje o nakładach rzeczowo-finansowych, zasadach i warunkach odtwarzania zasobów ryb z gatunków wędrownych lub zagrożonych pogarszającymi się warunkami rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego.

Art.8.1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką.

To fajnie dla nas wędkarzy. Mniej jednak cieszy, że dopiero tu pisze się o połowach. Wcześniej było coprawda wspomniane, ale bez definicji połowu. Takie ustawienie wędkarstwa jest wprawdzie na pozycji uprzywilejowanej wobec np. kuszy (ktόrą się eliminuje) czy jakichkolwiek zakazanych metod, ale nie jest rόwnoprawnym korzystaniem z połowami gospodarczymi. Warto to przemyśleć. Warto tak skonstruować ustawę, by wędkarstwo stało się conajmniej rόwnoprawne z połowami gospodarczymi, jeżeli już nie uprzywilejowane do połowόw gospodarczych. Taka pozycja wędkarstwa jest dziś uzasadniona nie tylko na wodach płynących (a wg. Prawa wodnego jeziora przepływowe to też „wody płynące”, ale na większości wόd publicznych. Tego mi w tym projekcie bardzo brakuje.

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. Połów może się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, a na wodach uprawnionego do rybactwa, również zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem, który nie może być mniej restrykcyjny od przepisów ustawowych.

Tu się rόżnimy. Ja bym na wodach prywatnych, ktόrych ta ustawa celowo nie dostrzega, nie wymuszał na właścicielu przepisόw. Staw to staw. To takie większe akwarium. Mimo wszystko lepiej zastrzec, że ustawa dotyczy tylko wόd publicznych. Definicje wόd publicznych i prywatnych zostawić ustawie Prawo wodne, a właścicieli wόd prywatnych (stawόw) pilnować, by nie zanieczyszczali wody, nie wprowadzali obcych gatunkόw do wόd publicznych itd. Ale nie wkraczać z przepisami. Można zresztą sporządzić odrębne zapisy dotyczące produkcji ryb towarowych, czy jak je zwał. Nasuwa się analogia – zwierzyna łowna dzika i zwierzęta gospodarcze.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę z tym, że opiekun może mieć pod taką opieką jednocześnie do dwóch osób. Ograniczenie to nie dotyczy rodziców i opiekunów prawnych oraz opiekunów i wychowawców kół młodzieżowych wędkarskich przy placówkach wychowawczo-oświatowych i organizacjach wędkarskich. Dotychczas wydane karty osobom przed ukończeniem 14 lat zachowują swoją ważność.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa, jeżeli uzyskały od niego zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości przepisów ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez starostę; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Kartę wędkarską może otrzymać osoba, która ukończyła 14 lat.
6. Osoba, wobec której orzeczono cofnięcie karty wędkarskiej, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia wysokość opłaty za egzamin w zakresie ochrony i połowu ryb oraz wydanie karty wędkarskiej,
8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.

To dobrze, że może. :)

Proponuję dodać: 9. Amatorski połów ryb wbrew szczegółowym warunkom i zasadom określonym przez uprawnionego do rybactwa przy wydaniu zezwolenia, o którym mowa w ust 2, oznacza połów bez tego zezwolenia. To ułatwi sankcje wobec naruszających zasady.

Art.9.1. Zabrania się połowu ryb:
1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody,
2) o wymiarach ochronnych,
3) w okresie ochronnym,
Proponuję dodać: 3a) w ilości, która może spowodować zakłócenie równowagi biologicznej,
4) w odległości mniejszej niż:
a) 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę powyżej 10 m,
b) 20 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę powyżej 5 m,
c) 5 m od przepławek, grobli, śluz, tam, zapór, jeśli wysokość piętrzenia nie przekracza 5 m,
5) narzędziami i urządzeniami połowowymi innymi niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23,
6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego,

To nie jest precyzyjne określenie. Agregat na prąd stały jest bardzo potrzebnym narzędziem, niezbędnym np. w gospodarce na wodach pstrągowych (podchόw wylęgu i zarybianie rzek podchowanymi pstrągami, badania kontrolne itp.). Proponuję zmienić zapis tego punktu na:
6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego, a także narzędziami elektrycznymi nie odpowiadającymi obowiązującym normom,

7) środkami trującymi i odurzającymi,
8) narzędziami kaleczącymi, z wyjątkiem sznurów hakowych, pęczków hakowych, haczyka wędki,
9) materiałami wybuchowymi,
10) przez ich głuszenie,
11) więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką,
12) wędką:
a) w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa,

Proponuję dodać: na oznakowanych tarliskach w czasie tarła,

b) przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem,

Myśmy ten zapis celowo pominęli. Wspόłczesne techniki spinningowania np. na jiga, mogą być przez nadgorliwego czy niedouczonego strażnika w tym miejscu źle zinterpretowane. Ten zapis powstał przeciwko szarpakowcom, ale wspόłcześni szarpakowcy nie łowią w taki sposόb. Ten problem raczej rozwiązuje p. 8) „o narzędziach kaleczących.”

13) łukiem i kuszą
14) przebywających na tarle.

Lepiej brzmi zapis: na oznakowanych tarliskach w czasie tarła, bo ktoś może powiedzieć, że np. na tarlisku pstrąga łowi okonie itp.

2. Zabrania się pozyskiwania oraz niszczenia ikry ryb, w miejscach odbywającego się lub odbytego tarła ryb, których obszar środowiskowy w Polsce jest naturalnym terenem występowania.

Proponuję dodać: oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach. bo tarliska i krześliska mogą być sztucznie wprowadzone, np. krześliska dla sandacza.

3. Zabrania się w amatorskich połowach ryb pozyskiwania ilościowych wielkości przekraczających określone w przepisach.
4. Zabrania się nęcenia ryb środkami innymi i w ilościach większych niż określone w przepisach.

Z tą ilością zanęty słusznie, natomiast nie wiem czy uda się w przepisach określić czym wolno a czym nie wolno nęcić? Wędkarze poszukują skutecznych zanęt i nic w tym złego. Nie wszyscy łowią na spinning, zresztą, są też atraktory spiningowe – więc to też nęcenie. Ustawa nie przewidzi tego, co może wymyśleć wędkarz. Czy jak użyje substancji nie wymienionej w przepisach, ale dla środowiska nieszkodliwej, to ma być przestępcą?

Art.10.1. Ryby złowione z naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1-3, niezwłocznie wypuszcza się do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności.
2. Jeżeli podczas jednego połowu narzędziami ciągnionymi lub stawowymi masa ryb, wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, przekroczy 5%, niezwłocznie wypuszcza się wszystkie ryby do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności. Ryby wymienione w art. 9 ust.1 pkt 1 muszą być wszystkie wypuszczone bez względu na ich udział w procentowy w połowie.

Literόwka: powinno być „narzędzia stawne”, nie „stawowe”.

Art.11.1. Zabrania się:
1) przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 9 i 10,
2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.
2. Osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna przetwarzająca lub wprowadzająca organizmy żyjące w wodzie do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający ich pochodzenie.

Art.12. Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor.

Art.13.1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe dzieli się na obwody rybackie, z wyjątkiem wód znajdujących się w granicach parków narodowych i w granicach rezerwatów przyrody, w których zabronione jest rybactwo.

A co zrobić, jeżeli formuła danego parku narodowego nie wykluczy wędkarstwa? Tak być przecież może. Wszystko zależy, jak zrozumieć zdanie: „w których zabronione jest rybactwo”. Czy dotyczy rybactwa, zabronionego we wszystkich parkach, czy też parkow, w ktόrych zabroniono rybactwa.

W naszym projekcie jest:
"1a. Do obwodu rybackiego nie włącza się wód znajdujących się w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, w których jest zabronione wykonywanie rybactwa, oraz wód w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb i innych organizmów wodnych, usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, jeżeli wody w tych zbiornikach sztucznie zajęły grunty, które nie stanowią własności publicznej."Trochę podobnie, ale inaczej.

2. Obwód rybacki składa się z:
1) zasadniczego obwodu rybackiego oraz
2) uzupełniającego obwodu rybackiego.
3. Zasadniczy obwód rybacki obejmuje wody pojedynczych jezior, lub pojedynczych zbiorników wodnych, albo odcinków rzek oraz towarzyszących im kanałów lub cieków naturalnych niezbędnych do prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej. W uzasadnionych przypadkach można pojedyncze jeziora łączyć w grupy jezior. Dotyczy to jezior poniżej 100 ha będących w swoim bezpośrednim sąsiedztwie lub w sąsiedztwie jednego większego jeziora.
4. Uzupełniający obwód rybacki obejmuje wody płynące dopływów zasadniczego obwodu rybackiego, na których uprawniony do rybactwa okresowo wykonuje czynności związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej, określone w operacie rybackim, dla pozyskania tarlaków, zarybiania oraz wykonania zabiegów ochronnych.
5. W obwodzie rybackim uprawnioną do rybactwa może być tylko jedna osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Art.14.1. Na wodach o warunkach biologicznych i hydrotechnicznych szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, w ramach obwodu rybackiego lub poza nim.

Nie bardzo rozumiem sformułowanie „hydrotechnicznych” w tym miejscu.

2. Wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa.
3. W obrębie hodowlanym nie obowiązują uprawnionego do rybactwa zakazy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 2-4, a także nakaz określony w art. 22 ust. 2.
4. Obręb hodowlany może być ustanowiony tylko na zbiornikach wodnych zamkniętych, bądź posiadających odpływ lub dopływ z zastosowaniem urządzeń zapobiegających przedostawaniu się do tych cieków flory i fauny stanowiącej hodowlę obcą naturalnemu środowisku. Obręb hodowlany nie może być ustanawiany na zbiornikach w przyujściowych odcinkach rzek.

Projekt wyklucza ustanowienie obrębu hodowlanego na ciekach, a takie obręby są bardzo przydatne podczas gospodarki pstrągowej! Poza tym zginęły przyujściowe odcinki rzek wpadających do morza.
W naszej wersji jest: Obręb hodowlany nie może być ustanowiony w przyujściowych odcinkach cieków wpadających do morza.

Art.15.1. W ramach obwodu rybackiego, w wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb, mogą być ustanawiane obręby ochronne.
2. W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.
3. W przypadku obwodu rybackiego, w którym znajduje się woda o dużej atrakcyjności walorów turystyczno wędkarskich, wojewoda ma prawo ograniczyć korzystanie rybackie w tej wodzie do amatorskiego połowu ryb.

Punkt 3 bardzo fajny, ale to taki wytrych, by np. wyeliminować siaty z całych prawie Mazur. Nie wiem, czy to przejdzie. :)

Art.16.1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia, ustanawia i znosi obwody rybackie.
2. Wojewoda ustanawia lub znosi:
1) obręby ochronne, w drodze rozporządzenia, z tym że zniesienie obrębu ochronnego może nastąpić po otrzymaniu pozytywnej opinii z Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
2) obręby hodowlane, w drodze decyzji, na wniosek uprawnionego do rybactwa.
3. Ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego wymaga zawarcia umowy pomiędzy uprawnionym do rybactwa, a organem będącym prawnym przedstawicielem właściciela wody.

Art.17. Uprawniony do rybactwa jest obowiązany oznakować obręby hodowlane i ochronne.

Art.18.1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, takich jak: cele zarybieniowe, hodowlane, ochrona zdrowia ryb oraz do cele naukowo-badawcze, minister właściwy do spraw środowiska może zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-6, 14 oraz ust. 2-4, tudzież w art. 11 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.
2. Zezwolenie musi zawierać:
1) adresat otrzymanego zezwolenia,
2) miejsce na które opiewa zezwolenie
3) okres, na który opiewa zezwolenie,
4) warunki dokonywania pozyskiwania ryb lub ikry,
5) narzędzia służące do dokonywania czynności,
6) gatunki ryb i ich ilość, których to zezwolenie dotyczy,
7) warunki postępowania z pozyskanymi rybami lub ikrą,
8) powód z precyzyjnym podaniem przepisu będącego podstawą wydawanego zezwolenia.
3. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 ma być realizowane przy użyciu sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie wymaga zezwolenia starosty, wydanego w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w celu zapewnienia rybom możliwości swobodnego odbycia tarła, wojewoda może wydać zakaz połowu niektórych gatunków ryb, w określonych wodach, na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązać innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb.
5. Kontroli przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu o którym mowa w ust.1 dokonuje Państwowa Straż Rybacka. Uprawniony do rybactwa lub inna jednostka działająca na mocy tego zezwolenia, ma obowiązek powiadomienia Państwowej Straży Rybackiej w ciągu trzech dni od dnia jego otrzymania, jednak najpóźniej w przededniu rozpoczynającym czynności z nim związanych.

Art.19.1. Przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej jest możliwe wyłącznie na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych i wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska, które może być wydane tylko w szczególnych wypadkach dla celów określonych w art. 18 ust. 1.
2. Ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie jest zakazane z wyłączeniem o którym mowa w art.18. ust. 3.
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, powinny określać uprawnionego do rybactwa, miejsce wystawiania narzędzi, ich rodzaj i ilość, sposób oznakowania oraz okres połowu, gatunek ryb i wielkość połowu w poszczególnych gatunkach oraz warunki postępowania z odłowionymi rybami.

Art.20.1. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw lub powiatów, w sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest wojewoda lub starosta tego województwa lub powiatu, na terenie którego znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach właściwość miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia, zainteresowani wojewodowie lub starostowie.

Art.21.1. W wypadku wystąpienia wody poza linię brzegu, zabrania się czynienia przeszkód w jej odpływie.
2. Uprawniony do rybactwa może wejść na zalany grunt w celu połowu ryb. Posiadaczowi gruntu zalanego wodą przysługuje odszkodowanie za szkody związane z wejściem na jego grunt i połowem ryb.
3. Ryby nie wyłowione w ciągu miesiąca od zalania gruntu stanowią pożytki, do których pobierania jest uprawniony posiadacz gruntu.
4. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli w wyniku zalania gruntów nastąpiło połączenie się z wodami użytkowanymi przez innego uprawnionego do rybactwa.

Art. 23.1 Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:
1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb, oraz szczegółowy sposób i zakres egzaminowania w celu uzyskania karty wędkarskiej.
2) wzór karty wędkarskiej,
3) szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych, oznakowania obrębów i sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz rejestracji tego sprzętu, w tym dwuliterowe oznaczenie województwa, o którym mowa w art. 22 ust. 4.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji, w drodze rozporządzenia, określi wzór i warunki wydawania upoważnień do kontrolowania łowiących na wodach

Art.22.1. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać wyłącznie uprawniony do rybactwa oraz dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby, w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego, z wyjątkiem osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu tymi narzędziami i urządzeniami.
2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
3. Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.
4. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery "R" - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
5. Wojewoda ustala trzyliterowe oznaczenie powiatu, o którym mowa w ust. 4.
6. Rejestracje sprzętu pływającego dokonane przed wejściem tej ustawy w życie zachowują swoją ważność.
7. Uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia rybackie i urządzenia połowowe w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela.
8. Zabrania się osobom nieuprawnionym podejmowania z wody narzędzi rybackich i urządzeń połowowych.
9. Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz obrotu rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi, ma obowiązek prowadzenia rejestru nabywania i zbywania tych narzędzi i urządzeń z podaniem danych identyfikujących kontrahenta.
10. Producent rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, musi trwale oznakować swoje wyroby, które umożliwiają identyfikację pochodzenia tych narzędzi i urządzeń.
11. Handlujący rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi może je zbywać tylko osobom uprawnionym do ich posiadania.

Art.24.1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką.
2. Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
3. Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw administracji i składa się z następujących struktur: 1) Komenda Główna Państwowej Straży Rybackiej jako jednostka nadrzędna, 2) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Rybackiej jako jednostki podległe, 3) Terenowe Komendy Państwowej Straży Rybackiej jako jednostki terenowe Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Rybackiej.
4. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej pełnią służbę w organach administracji państwowej i podlegają przepisom ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i poz. 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016, Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483).
5. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo do otrzymania bezpłatnego umundurowania, oznak służbowych, odznaki służbowej, odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
6. W wypadkach szczególnie uzasadnionych komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej może zezwolić na używanie ubioru cywilnego w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
7. Minister właściwy do spraw administracyjnych, w drodze rozporządzenia, nadaje regulamin Państwowej Straży Rybackiej, określający szczegółową organizację i sposób działania tej straży.

Art.25.1. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,
4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,
b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu oraz środków transportu i pływających służących do przewożenia tych przedmiotów i ryb, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty oraz środki transportu i pływające zabezpieczyć,
c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu sądowi grodzkiemu,
d) kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb lub w miejscu zatrzymania do kontroli jeżeli zdarzenie ma ścisły związek z połowem,
e) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,
f) doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających,
5) dokonywania czynności sprawdzających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w sądach,
6) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie,
7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy,
8) wstępu i wjazdu:
a) do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,
b) na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych i innych terenów prywatnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,
c) na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych szczególnego przeznaczenia chronionych tajemnicą państwową,
9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika,
10) noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej i broni sygnałowej,
11) noszenia kajdanek, ręcznego miotacza gazu i paralizatora elektrycznego,
12) noszenia aparatu fotograficznego i kamery filmowej umożliwiających dokumentowanie wykroczeń i przestępstw.

Art.26.1. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:
1) siły fizycznej,
2) psa służbowego,
3) kajdanek,
4) chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu,
5) broni gazowej,
6) paralizatora elektrycznego.
2. Zastosowanie przez strażnika Państwowej Straży Rybackiej środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom.
3. Jeżeli zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, okazało się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo użycia broni palnej w następujących wypadkach:
1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie własne lub innej osoby,
2) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną strażnikowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej,
3) przeciwko osobie nie podporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu strażnika albo innej osoby,
4) przeciwko osobie uciekającej z miejsca przestępstwa, w tym również w trakcie pościgu, gdy inne środki zmierzające do zatrzymania zawodzą.
4. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.
5. Do wykonywania przez strażnika Państwowej Straży Rybackiej czynności, o których mowa w art. 25, a także do użycia przez niego środków przymusu, o których mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji.
6. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
1) Straży Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
2) Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa,
3) strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
7. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
8. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 i w art. 25, przysługuje zażalenie do prokuratora.
9. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.
10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i warunki:
1) współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją,
2) posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej i ręcznych miotaczy gazu, kajdanek oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą.

Część dotycząca PSR jest OK. Moim zdaniem niepotrzebnie projekt likwiduje SSR – na wielu wodach SSR działa dobrze i moim zdaniem należy ją pozostawić. Warto też w tym miejscu zapisać prawo ochrony przez uprawnionego do rybactwa.

Art.27.1. Kto:
1) dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów lub zezwolenia, o których mowa w art. 8 ust. 2, uprawniających do takiego połowu,
2) dokonując amatorskiego połowu ryb narusza zakazy określone w art. 9 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 11 i 12a,
3) narusza przepisy 14 ust. 2, art. 17 i art. 22 ust. 2,
4) narusza oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych (art. 17 i art. 23 pkt 3) bądź nie będąc do tego uprawniony umieszcza takie oznakowania
- podlega karze grzywny wysokości od 500 do 1000 złotych.
2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, orzeka:
1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości do pięciokrotnej wartości odtworzeniowej i reprodukcyjnej przywłaszczonych ryb,
2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia,

Tu warto wymienić także: w tym pojazdόw i łodzi.

3) cofnięcie karty wędkarskiej oraz zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 24 do 60 miesięcy, a w odniesieniu do osób nieletnich posiadających kartę wędkarską, na okres nie krótszy jak do uzyskania pełnoletności.
3. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy również przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.
4. Za czyny wymienione w ust. 1, popełnione przez osoby nieletnie, nie posiadające karty wędkarskiej, odpowiada bezpośredni opiekun w trakcie połowu, lub w przypadku jego braku prawny opiekun nieletniego. Odpowiedzialność opiekuna wobec prawa jest taka sama jak w przypadku popełnienia wykroczenia osobiście.
5. Za czyny wymienione w ust. 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę wędkarską, karę o której mowa w ust. 1 i 2 pkt 1, zasądza się prawnym opiekunom.
6. Jeżeli z przyczyn losowych, w czasie kontroli okaże się, że osoba kontrolowana nie może się okazać dokumentami, o których mowa w art. 8 ust. 2, ale w ciągu trzech dni dostarczy do jednostki kontrolującego te dokumenty
- odstępuje się od kary, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem, że dokumenty były wystawione przynajmniej w dzień poprzedzający kontrolę.

Art.28.1. Kto:
1) poławia ryby nie będąc uprawnionym do rybactwa art. 4 ust. 1,
2) dokonuje połowu ryb bez upoważnienia lub wbrew jemu, o którym mowa w art. 5 ust. 1,
3) narusza zakazy określone w art. 2 ust. 1 i art. 3 oraz art. 9 z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 2,
4) narusza zakazy określone w art. 10, art. 11 art.12, art. 15 ust. 2 oraz w art. 18, art. 19, i art. 22 ust. 1 i ust. 8-11
- podlega grzywnie w wysokości od 10000 do 20000 złotych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1 orzeka się:
1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości określonej przez sąd, w wymiarze pięciokrotnej wartości szkody.
2) przepadek narzędzi lub innych przedmiotów oraz środków transportu i pływających, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa.
3. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy również przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.
4. Jeżeli skazanie określone w ust. 1 polegało na przestępstwie przywłaszczenia ryb, obliczeniowa wartość szkody do określenia nawiązki o której mowa w ust. 2 pkt. 2 stanowi odtworzeniowa i reprodukcyjna wartość przywłaszczonych ryb.
5. Osoba skazana za przestępstwa o których mowa w ust. 1 nie może wykonywać obowiązków na rzecz uprawnionego do rybactwa ani nie może być z taką osobą podpisana umowa jako z uprawnionym do rybactwa.
6. Czyn zabroniony określony w ust. 1 stanowi przestępstwo, choćby jego społeczna szkodliwość była znikoma i szkoda nie przekraczała kwoty 250zł. Art. 1 par. 2 kodeksu karnego i art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń nie stosuje się. Przestępstwa te traktowane są jako zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Podoba mi się zaostrzenie sankcji, tylko czy to przejdzie? Prόbować trzeba.

Art.29.1. Połowa wysokości grzywien o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 przechodzi na skarb państwa z przeznaczeniem na finansowanie Państwowej Straży Rybackiej.
2. Połowa wartości uzyskanej z przepadku mienia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt 2, przechodzi na skarb państwa z przeznaczeniem na finansowanie Państwowej Straży Rybackiej.

A co otrzyma poszkodowany uprawniony do rybactwa? ;)

Art.30.1. Uprawniony do rybactwa, który:
1) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 2,
2) korzysta z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom,
3) korzysta z wód w sposób sprzeczny art. 2 ust.3, art. 3, z art. 11, art. 18 ust.1 oraz art.19,
4) nie stosuje się do przepisu art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 5-10 i pkt 13-14 oraz ust. 2,
- podlega karze grzywny w wysokości od 20000 do 50000 złotych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Uprawniony do rybactwa, który:
narusza obowiązki, o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 18 ust. 3-5 oraz art. 22 ust. 7,
- podlega karze grzywny w wysokości od 10000 do 20000 złotych,
3. Karę, o której mowa w ust. 1 i 2 zasądza się osobie odpowiedzialnej za działania uprawnionego do rybactwa, wymienionej w art. 6 ust. 4
4. Z uprawnionym do rybactwa na wodach publicznych, wobec którego sąd stwierdził winę, o której mowa z ust. 1 bezwzględnie następuje rozwiązanie umowy.
5. W przypadku zasądzenia kary za przestępstwa określone w ust. 1 orzeka się nawiązkę na rzecz państwa w wysokości określonej przez sąd, w wymiarze pięciokrotnej wartości odtworzeniowej i reprodukcyjnej szkody w rybostanie. Nawiązka w całości musi być przeznaczona na zarybianie na wodach, na których dopuszczono się przestępstwa. Sąd zasądzając nawiązkę wskazuje jej wykonawcę w realizacji celu.
6. Skazanie za czyny w ust.1 i 2, nie zamyka drogi do prowadzenia postępowania z oskarżenia na podstawie art. 28 ust. 1, wobec osób wykonujących prace na rzecz skazanego uprawnionego do rybactwa, jeśli zachodzą przesłanki do takich czynności.
7. Czyn zabroniony określony w ust. 1 i 2 stanowi przestępstwo, choćby jego społeczna szkodliwość była znikoma i szkoda nie przekraczała kwoty 250zł. Art. 1 par. 2 kodeksu karnego i art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń nie stosuje się.

Ten paragraf jest nowy, ale bardzo potrzebny!

Art.31. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie zachowują ważność.

I słusznie.

Art.32.1. Na wodach, których właścicielem jest skarb państwa i nie ma uprawnionego do rybactwa, można uprawiać amatorski połów ryb, po dokonaniu opłaty zezwalającej na ten połów, uiszczonej w starostwie powiatu, któremu dana woda jest podległa.

Pomysł dobry, ale wymaga jeszcze doprecyzowania. W przyszłości (a ustawa ma jej przecież dotyczyć) może być tak, że niektόre, mniej atrakcyjne wędkarsko czy rybacko wody stracą zainteresowanie dotychczasowych dzierżawcόw. PZW nie będzie stać ani na opłaty dzierżawne, ani na ich utrzymywanie (zarybianie, ochronę). Słuszne więc będzie, by tam można było wędkować. Te wody mogą też przyjąć tych, ktόrzy nie są zainteresowani atrakcyjnymi gatunkami, wędkarzy okazyjnych czy też uboższych. To jest słuszne. Jedyne zastrzeżenie mam w sytuacji, kiedy np. z powodu jakiegoś zaniedbania dotychczasowego dzierżawcy nie zostaną na czas dopełnione formalności i przez jakiś czas woda nie będzie formalnie miała „uprawnionego do rybactwa”. Może to dotyczyć także wόd atrakcyjnych, np. jakiejś pstrągowej rzeczki. Szkoda, by została wydana na pastwę robaczarzy. To nie jest wcale taki abstrakcyjny problem, to się może wydarzyć.

2. Opłaty o których mowa w ust.1 obowiązujące w danym roku, ustala starosta w formie decyzji do 15 grudnia roku poprzedzającego. Nie wydanie decyzji w terminie jest równoznaczne z decyzją o obowiązującej stawce zerowej.
3. Opłaty te w 90% muszą być przeznaczone na dokonanie zarybienia wód, za połów na których zostały pobrane. Art.33. Jednostki Społecznej Straży Rybackiej zakończą swoją działalność do końca roku kalendarzowego, w którym wejdzie ustawa w życie, zaś ich członkowie o stażu nie mniejszym niż pięcioletni uzyskają pierwszeństwo w zatrudnieniu w nowopowstających placówkach terenowych PSR, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw administracji,.

Art.34. Traci moc ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Z 1985 r. Nr 21 poz. 91 tekst pierwotny; Dz. U. z 1999 r. Nr 66. poz. 750 tekst jednolity; zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 120 , poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229).

Art.35. Ustawa wchodzi w życie z dniem ...... r. (to się dopiero okaże )

Reviews and comments

Standard view   
   

W dniu 26.10.br przedstawiciele Lake Fishing Clubu złożyli na ręce Pana Ministra Sebastiana Filipka Kaźmierczaka projekt ustawy o rybackim i wędkarskim korzystaniu z wód śródlądowych. Relacja jest tutaj
http://www.l...ndex.php#ustawa
Zachęcam do przeczytania

Początek

Ukazała się już kolejna wersja po konsultacjach i nadesłanych postulatach i uwagach. Zapraszam http://www.l...stawy/index.php
Dziękuję za dotychczasowe uczestnictwo w dyskusji.

Początek

Każda następna wersja może być lepsza, więc jest nadzieja, że to co w końcu powstanie, będzie dobre. Oby tylko ktoś, kto będzie pisał wersję końcową, chciał uwzględnić nasze racje. Tu są potrzebne dyskusje, racjonalne przedstawianie argumentόw (bez niepotrzebnych emocji). W końcu nie to ważne czyje słowa zostaną zapisane, ale aby końcowe zapisy ustawy były dobre.
Im więcej osόb, tym trudniej o wersję uzgodnioną, ale tym większa szansa, że nic się nie przeoczy. I po to dyskusje.

Nikt nie ma monopoolu na rację, jedni większą uwagę kierują na jeziora inni dostrzegają rzeki. I tu są często inne problemy, specyficzne, zwłaszcza, gdy chodzi o rzeczki pstrągowe.
Tu jeszcze raz zwracam uwagę na agregat, narzędzie przez wędkarzy znienawidzone, kojarzące się z kłusownikami i rybakami tępiącymi na jeziorach wszystko co żyje. Też tak uważałem. Pracując przy zagospodarowaniu rzek pstrągowych mogę przekonać się na ile agregat jest w takich pracach niezbędny. Bez niego nie ma mowy o zagospodarowywaniu rzek pstrągowych. To nie narzędzie jest samo w sobie złe, ale ludzie, ktόrzy wykorzystują je niewłaściwie. Mam nadzieję, że w ostatecznym zapisie będą brane też pod uwagę opinie ichtiologόw praktykόw.

Na temat innych rozbieżnych naszych zdań się nie wypowiadam, choć dobrze by było, aby Wasz projekt mocniej podkreślił wędkarstwo, jako tę zalecaną wręcz formę korzystania z wόd publicznych.

Szkoda, że nie mogę się teraz dłużej zająć dyskusją.
Życzę Wam, by ten projekt został dobrze przyjęty w MRiRW jako jeszcze jedno stanowisko ludzi zainteresowanych tematem. Być może będzie jeszcze okazja do dalszych na ten temat dyskusji.
Powodzenia
Andrzej
P.S.
Zachęcam innych do wnikliwego przeczytania projektu i zgłaszania uwag. Wymaga to sporo czasu i cierpliwości, ale warto.

Początek

Proszę Pana, utrudnił Pan ludziom jakiekolwiek odniesienie się do uwag dając je w tekście, a nie w formie komentarza. Do tego pośpiech spowodował, ze całość stała się nieczytelna i strona się rozjeżdża. Postarałem się jednak odnieść do wszystkiego co napisane.
Art.1.2. Nie definiuje się pojęć, jeżeli są one już zdefiniowane samym znaczeniem słowa. Jeśli ktoś ma wątpliwości odsyłam do słownika języka polskiego i tam znajdzie definicje jednoznaczną. To tak jakby żądał definicji czym jest dziedzictwo - tego też nie definiuję.

Art.1.4. Prawo polskie musi być spójne i obowiązuje każdego w jednakiej mierze, więc nie ma się co do niego odnosić. Natomiast prawo międzynarodowe nie koniecznie musi być respektowane przez Polskę, więc odniesienie jest słuszne i konieczne.

Art.2.1. A niby dlaczego mają się odnosić do wszystkich żyjących stworzeń w wodzie. Pozyskiwanie bentosu też? No chyba przesada. Również parę ryb jest chronionych. Ustawa ma się odnosić między innymi do połowu. Jeżeli tak to właśnie jest to jasne, tym bardziej że jest zaznaczone ryb. Do połowów zalicza się również kraby raki krewetki i tak wyszczególnione minogi. Właśnie ze względu na fakt iż zwierzęta są określane przez inne przepisy, które mogą ulegać zmianom i nie koniecznie minogi za 20 lat muszą być chronione je również się wymienia, tak jak raki. Krabów, czy krewetek w naszych wodach śródlądowych nie ma, więc się nie wymienia.

Art.2.4. Albo będzie lawina pism o pozwolenia, albo będzie samowola i pustynie, bo pod pozorem pozyskiwania tarlaków, będą odłowy gospodarcze, z czym mamy obecnie już do czynienia. Nie mamy wbrew pozorom pozyskiwania tarlaków na taką skalę, aby minister utonął w papierach no i te pozyskiwania rozkładają się w czasie ze względu na różny okres tarła ryb. Przypomina mi to wielki szum jak wchodziły prawa, które nakładały dodatkowe obowiązki na U.S. Też był rwetes o to że zasypani będą ilością podań nie do przerobienia i utoną w tym całkowicie. Zarzut okazał się na wyrost.

Art. 3 Pokiwam tylko głową. Wszystkie te gatunki są obce danym środowiskom wodnym w Polsce. Karp nie jest w Polsce od 1000 lat. Odsyłam do poczytania w tym temacie. Zarzut o ilosci wyrażających zgodę by nabrała mocy jest bezzasadny. Teraz też tak jest, a mimo to mamy jak mamy. Luzowanie tego zapisu, to krok do kolejnego zapaskudzania wód.

Art.4.1.
A do czego odnosi się ustawa - chyba do powierzchniowych wód śródlądowych, ale dobrze aby nie było wątpliwości dopiszemy że chodzi o wodę, a nie o lotnisko. Traktujemy jako zasadne.

Art. 5.3. Po prostu tak nam to wyszło.

Art. 6.2. Słuszna uwaga. Użyjemy proponowanego słownictwa. Rozbudowane zdanie faktycznie, spuchnięte jak moja teściowa. Można to ewentualnie zmienić w punkty, to może bardziej zrobi się przejrzyste i nie będzie tak kuło w oczy. Postaramy się. Dalsza część art.6 pomijam bo wszystko zgadza się.

Art.7.2. jest dokładnie tak jak napisałeś. Niby krótko, ale przy zmieniającej szybko sytuacji w naszych wodach i wpływie niekorzystnych wielu czynników wynikających różnymi czynnikami w tym ostatnio nawet pogodowymi, na przestrzeni tych 6 lat zmienić się może bardzo dużo. Dlaczego sześć a nie fafnaście. Nawiązaliśmy do 3 letniego obowiązku poddania się kontroli, czyli co druga kontrola wywiązywania się z obowiązków jeden operat. To pozwoli dodatkowo mieć spojrzenie na temat prawidłowości kontroli i wywiązywania się z obowiązków.

Art.7.3. Proponuję dodać „3) aktualny stan ichtiofauny sporządzony na podstawie udokumentowanych połowów." Sformułowanie - a w szczególności - sugeruje, że nie oznacza to kategorycznie. Tak jest jednoznacznie - ma zawierać.

Art. 8.1. Ja takich doznań o niedowartościowaniu nie mam. Na temat czym jest połów napisałem wyżej. Nie ma potrzeby wszystkiego definiować, bo w końcu zapętlimy się, że każde słowo trzeba definiować, a nawet te słowa, którymi definiujemy inne. Uważam, że połów amatorski znacznie się dowartościowuje w wielu zapisach, a w niektórych wręcz staje się ważniejszym.

Art.8.2. Można oczywiście gdzieś dodać że stawy hodowlane kierują się przepisami o obrębach hodowlanych i będzie to jednoznacznie prostować Twoje wątpliwości. Oczywiście jest to słuszne by stawom hodowlanym nie stawiać takich mocnych warunków. Dołoży się to w art. mówiącym o obrębach hodowlanych.

W ust. 8 to prawo własności musi działać ust. 9 nie dodaję. Jest jednoznaczne, bo ust.2 i art. 27 i 28 wystarczą. Jeżeli regulamin podnosi jakiś rygor to automatycznie staje się ważny i podlega karalności, zgodnie z art. 27 i 28. Jeżeli coś obejmują przepisy regulaminu, a nie obejmują przepisy prawa, to z automatu cudak odpowiada z ust. 2. To oznacza, że żeby nie wiem jak próbować się wyśliznąć jak piskorz, to co najmniej dostaniesz 500 pln, utratę sprzętu, może również łodzi z silnikiem itd. Właśnie po to by żaden właściciel czy inny uprawniony, nie mógł być olany, rozbudowaliśmy ust.2 o regulamin. Nie będzie sytuacji, o której nie dawno pisałem w komentarzach, ze policja przyjeżdża i nie ma podstaw prawnych do zatrzymania.

Art. 9.1.6) naszym zamiarem jest całkowity zakaz. Natomiast cel o którym mówisz wymaga i tak zezwolenia, w którym określa się rodzaj narzędzia i tam zawsze można wpisać agregat o odpowiednich parametrach, lub inne narzędzie, które może będzie wynalezione i będzie spełniało odpowiednie normy, które określone zostaną w pozwoleniu. Tam jest furtka dla opisanych celów. Ale nie może być tak że jest to powszechne narzędzie, aby spełniało tylko jakieś warunki. Pod płaszczykiem że wszystko jest ok., ginie masę narybku. Wola wędkarzy i obrońców przyrody jest jednoznaczna - wyeliminować z powszechnego użytku, a dopuścić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Oj za szybko czytasz tą treść i nie wiążesz zapisów w jedną całość.

ust.112.b) Nie jest tak do końca jak piszesz. Otóż podnoszenie i opuszczanie jest czynnością w pionie. Przynęty nie podnosisz i nie opuszczasz, tylko podrywasz gdy jigujesz. Natomiast jednym ze sposobów połowu wędką jest (np. z pomostu, łodzi) pionowa praca przynętą w sposób ciągły. Drapieżniki (ale nie tylko) na to reagują w specyficzny sposób - poddenerwowane uderzają bokiem w przynętę. Zostają ciężko okaleczane. Przepis ten istniał tak dawno jak sięgam pamięcią i zawsze był uważany za zasadny.

ust.1.14. To co napisałeś też nie chroni ryb na tarliskach nieoznakowanych. Myślę, ze trzeba to do kupy złapać i użyć takich określeń by nie można było łowić ryb na tarle, na tarliskach tych oznakowanych i nieoznakowanych. Postaram się to zebrać do kupy.

ust.3. Po to użyto określenia w miejscach odbywającego się bądź odbytego, by objąć wszystkie miejsca bez wzgledu na to czy są oznakowane czy nie czy naturalne czy sztuczne. Krześliska też są miejscami, więc nie ma co dodatkowo dopisywać, bo tylko powodować to będzie jakieś plątanie i próby omijania przez nieprawidłowe interpretacje. Jakoś widzę, ze czas Cię goni i nie wczytujesz się w to co napisane.

ust.4. Uda się opisać - skoro innym to i nam się uda. I dobrze wiemy co mamy na myśli. Po to zostawiam rozstrzyganie w gestii ministra, by nowości mogły być szybko zakazywane jeśli okażą się w jakiś sposób szkodliwe. W przepisach minister może określić na zasadzie odwrotności. Naprawdę nie twórzmy problemów tam gdzie ich nie ma.

Art.10.2. Poprawi się.

Art.13.1. Zrobię to krócej i prościej żeby nie było wątpliwości, o której piszesz.

Art.14.1. Mogą być na wodach... pobudowane już jakieś obiekty hydrotechniczne, które zdecydowanie predysponują do tego, by utworzyć obręb hodowlany. Nie wiem dlaczego kwestionujesz zapis, który nigdy przez nikogo nie był kwestionowany i jest zapisem bardzo dawnym, służącym czemuś konkretnemu.

ust.4 uwzględnimy pstrągowe potrzeby. Dalej to Twoje niedopatrzenie. Zabrania się na wszystkich odcinkach przyujściowych.

Art.15.3. Nie tylko z Mazur. Sam z resztą uważasz, że na tą skalę rybactwo nie musi być rozwinięte w tym kraju, a rybacy mogą swobodnie przejść na usługi agro... np. jako przewodnicy wędkarscy.

O SSR - przecież ustanawia się prawa kontrolne dla użytkowników. SSRowcy mogą wejść w PSR Nie powinno być tak, że z jednej strony umożliwia się, by wyznaczone osoby (tez mogą to być dawni SSRowcy) uprawnionych do rybactwa miały prawa kontrolne i z drugiej strony dublujący twór o losach którego decyduje starosta. Do tego SSR i tak ma praktycznie uprawnienia tak małe, ze szkoda gadać. Już są masowe głosy przyrównujące SSR do byłego ORMO. Jest to forma już przeżyta i wielokroć mało skuteczna, uniemożliwiająca tworzenia jednostek zawodowych w ramach uprawnionego do rybactwa. Wielu tą zmianę pochwala. Nie może być za wielu struktur kontrolujących i walczących z występkami, bo namiesza to w głowach całkowicie. Jednym zdaniem - albo rybka albo ...

W sprawie sankcji - są zgodne z KW i KK, a nawet dalekie jeszcze od możliwości górnych wymiarów. W tym wydaniu stanowią całkiem niezły knut na dupę kłusoli i zamykają drogę sądom przed zbyt łagodnymi wyrokami.

Art.29 Otrzyma pięciokrotną nawiązkę według wartości odtworzeniowej i reprodukcyjnej szkody. Niedoczytałeś?

Art.30. Tak uważają prawie wszyscy wędkarze, a rybacy tulą uszy po sobie i się nie wypowiadają.

Art. 32 Art. jest spójny i całościowy z innymi zapisami - też to braliśmy pod uwagę. Bardzo dużo zależy od rozporządzenia, które ustala szczegółowe warunki wędkarstwa.

Dobra to teraz przystępuję do nanoszenia odpowiednich poprawek.

Początek

 
RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Osuszanie ścian - iniekcja krystaliczna

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).