Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 0 Ilość ocen: 0

Dyktafon

Szef do blondynki sekretarki:
- Jak pani chce, proszę użyć mojego dyktafonu.
- Dziękuję, ale użyję po prostu ręki jak inni.

Dyktafon
 • Obecnie 0 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 0/5 (0)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Na rurze.

Trafiłem....

więcej...

Wielkie Łuki cz.2.
 • Obecnie 3 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 3/5 (3)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

Rybie Oko/Znad wody/Z kraju/Więcej na temat Rospudy 

Więcej na temat Rospudy

Ilość wyświetleń: 3665 
Komentarzy: 6 
ID: 47668 
Węzeł: 28623 

Zainteresowanym polecam link Wikipedii

Rospuda (rzeka)

pod ktόrym można znaleźć wystarczająco wiele informacji, aby wyrobić sobie pogląd na temat sporu wokόł Rospudy, zachowania jej przyrodniczych walorόw, planowanej budowy autostrady i prezentowanych na ten temat opinii.

Zwracam uwagę na następujące fakty.

1. Dotyczące ukształtowania samej doliny:

„W górnym biegu, na odcinkach pomiędzy jeziorami, Rospuda ma wąskie i kręte koryto, nurt szybki, a dno kamieniste, przypominając nieco górski potok. Płynie poprzez lasy i łąki, wąską doliną o wysokich, stromych brzegach, częste są zakola, przełomy i powalone drzewa. Wąskie jeziora rynnowe ciągną się kilometrami – dwa najdłuższe, Rospuda Filipowska i Bolesty, mają 5,8 km długości przy szerokości zaledwie 0,4–0,8 km. Ich brzegi są wysokie, czasem zalesione, a czasem porośnięte łąką i poprzecinane wąwozami. Ta ciekawa rzeźba terenu to efekt erozji pod wpływem spływających wód deszczowych.W dolnym biegu rzeka, wpływając w Puszczę Augustowską, zmienia charakter na typowo nizinny. Meandruje w podmokłej dolinie nadrzecznej pośród trzcinowisk. Przepływa przez puszczańskie uroczyska – Święte Miejsce i Młyńsko. Koryto rzeki rozszerza się tam, tworząc zabagnioną nieckę zajętą przez torfowiska – tzw. Dolinę Rospudy.”

2. Dotyczące jej przyrodniczych walorόw:Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych (torfowiska niskie i przejściowe), o naturalnych, nie naruszonych stosunkach wodnych[1]. W uproszczeniu, torfowisko to utrzymuje stały poziom wody, w związku z czym nie zarasta drzewami i krzewami. Różni się tym od obszarów bagiennych naruszonych ingerencją człowieka (takich jak np. Bagna Biebrzańskie), które dla obrony przed zarastaniem wymagają wykaszania.[2]Dolina Rospudy jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 19 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego (Herminium monorchis), rośliny wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku białokwiatowego storczyka krwistego. Ponadto na terenie doliny występują inne storczyki, m.in.: storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), a także inne rzadkie rośliny chronione: brzoza niska (Betula humilis), wielosił błękitny (Polemonium caeruleum), rosiczka długolistna (Drosera anglica), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), lilia złotogłów (Lilium martagon) i inne.[3] [4]W Dolinie Rospudy i przylegających do niej lasach gniazdują chronione gatunki ptaków, takie jak: jarząbek, głuszec, kropiatka, derkacz, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, trzmielojad, włochatka, bocian biały, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, gąsiorek, jarzębatka i inne. Obszar ten jest również żerowiskiem dla ptaków gniazdujących na pobliskich terenach, w tym w Puszczy Augustowskiej.Dla dużych ssaków, takich jak np. wilki i jelenie, Dolina Rospudy stanowi korytarz migracyjny – tędy przemieszczają się one z Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego na zachód. [5] Ponadto żyją tu bobry, wydry, lisy i inne.”

3. Dotyczące obszarόw chronionych

Dolina Rospudy:• stanowi obszar chronionego krajobrazu (od 1989 r.) • stanowi strefę ciszy (od 1991 r.) • jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 z Dyrektywy Ptasiej, jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - część Ostoi Puszcza Augustowska (od 2004 r.) • znajduje się na czele tzw. Shadow List – listy obszarów, które wg naukowców i organizacji ekologicznych powinny znaleźć się w sieci Natura 2000 z Dyrektywy Siedliskowej (od 2004 r.) • jest węzłem o znaczeniu międzynarodowym w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET–PL ze względu na uwarunkowania: geomorfologiczne, hydrologiczne, biotyczne, strukturę krajobrazu oraz istniejące i proponowane obszary chronione • należy do Zielonych Płuc Polski, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej Polski. Na terenie Doliny Rospudy planowane jest utworzenie rezerwatu przyrody, obejmującego stanowisko miodokwiatu krzyżowego strefą ochrony ścisłej. Stref ochronnych wymagają też chronione ptaki gniazdujące w tym rejonie: głuszec, bielik, orlik krzykliwy. Rezerwat ten wchodziłby w skład Augustowsko-Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego - projektowanego dzięki współpracy między Polską, Litwą i Białorusią.”

4. Dotyczące zagrożeń:

„Według dużej części ekologów oraz botaników, zoologów, specjalistów od mokradeł[6], a także Komisji Europejskiej[7], obszar Doliny Rospudy jest zagrożony planowaną budową obwodnicy Augustowa. [8] [9]W przypadku realizacji tego projektu zarówno sama trasa szybkiego ruchu, jak i prace przy jej budowie przyczynią się do zniszczenia przyrody, w tym miejsc gniazdowania ptaków i stanowisk chronionych roślin. Budowa estakady może naruszyć wrażliwe stosunki wodne w obrębie doliny. Komisja Europejska opierając się na dokumentacji projektu zarzuca przedsięwzięciu szkodliwy wpływ na ornitofaunę stanowiącą przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, niejasności w raporcie w odniesieniu do wpływu przedsięwzięcia na stosunki wodne oraz wadliwe przygotowanie programu kompensacji przyrodniczej[7].Stanowiska tego nie podzielają znawcy przygotowujący opinie dla GDDKiA. Według nich, ze względu na estakadę przebiegającą nad doliną oraz sposób jej budowy, zniszczenia będą niewielkie i zostaną zrekompensowane[10], zaprojektowano urządzenia odprowadzające wodę z jezdni poza dolinę.[11] [12]”

Przypisy:

1. Karczmarz K.,, Sokołowski A.W. Projektowany rezerwat torfowiskowy Rospuda w Puszczy Augustowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 1988, 44, 3, 58-65.

2. Jacek Winiarski, Dolina Rospudy - resume

3. Flora Doliny Rospudy

4. Flora Doliny Rospudy

5. Jacek Winiarski, Dolina Rospudy - resume

6. m.in. następujących środowisk naukowców: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Komitet Botaniki PAN, Komitet Ekologii PAN, Komitet Zoologii PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN; oraz następujących organizacji pozarządowych: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Greenpeace, WWF, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie "Chrońmy Mokradła", Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Komitet Ochrony Orłów, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Zielone Mazowsze, Klub Przyrodników

7. 7,0 7,1 Unijna opinia o inwestycjach drogowych na Podlasiu, Stavros Dimas, Komisja Wspólnot Europejskich, 2006.12.12, 2004/4713 K(2006) 6160

8. Zbiór opinii i stanowisk ekspertów w sprawie wpływu budowy na przyrodę Doliny Rospudy

9. ↑ List otwarty w sprawie Rospudy, podpisany przez 464 naukowców i przyrodników

10. projekt kompensacji opracowało Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na zlecenie GDDKiA

11. Stanowisko GDDKiA

12. Opinie naukowców przygotowane dla GDDKiA

Literatura:

1. Józef Kuran Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, s. 156-179, Sport i Turystyka, Warszawa 1976.

2. Andrzej Ber Przewodnik geologiczny – Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, s. 175-185, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981, ISBN 83-220-0131-2

3. Anatol Batura Augustów i okolice, s. 46-47, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok 1981.

4. Marek Kwaczonek Przewodnik dla kajakarzy - Rospuda, Wydawnictwo Pascal 2003, ISBN 83-7304-217-2

Linki zewnętrzne:

Dolina Rospudy w Panoramio

Dolina Rospudy w Wikimapii (zdjęcie satelitarne Google)

Republika Doliny Rospudy

Obóz w Dolinie Rospudy

Obywatelski "słup" ogłoszeniowy akcji w całej Polsce w obronie Doliny Rospudy

Wyjaśnienia i argumenty GDDKiA w sprawie protestów odnoszących się do budowy obwodnicy Augustowa

To tylko fragmenty. Zachęcam do lektury całości. Autorzy strony zebrali chyba wszystko, co na dzień dzisiejszy (aktualizacja strony z dn. 3 marca 2007) dotyczy tematu. Wnioski niech sobie każdy wyciągnie sam...

A. T.

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   

...a nasze i tak ma być na wierzchu.
http://wiado...1,1,1,item.html

Co tam prawo, dyrektywy unijne, co tam wyniki referendum. Dzicz.
Nie chce mi się komentować...

Andrzej

Początek

Pan Premier Jarosław Kaczyński apeluje o udział w referendum na Podlasiu w sprawie przeprowadzenia autostrady przez obszar chroniony unijnymi przepisami o ochronie przyrody!

http://wiado...81,11,item.html

Wiadomość szokująca, gdyż referendum (i to ogólnopolskie!!!) m.in. także i w tej sprawie, dawno już się odbyło! Przecież wstąpiliśmy do UE przyjmując tym samym nie tylko wynikające z akcesji korzyści (finansowe), ale również unijne prawo. Przepisy dotyczące przyrody są tak samo ważne jak i inne i tam, w krajach UE, są w odróżnieniu od naszego, ciągle dziwnego kraju, traktowane poważnie. Naruszenie warunków ochrony obszarów Natury 2000 wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi (miliony €) oraz z wstrzymaniem dotacji. Bardzo możliwe, że Podlasie zostanie dotkliwie ukarane wskutek bezmyślnego forsowania tej autostrady i właśnie zapóźnione w rozwoju przez obcięcie unijnych funduszy.

Bardzo cenię Jarosława Kaczyńskiego i dostrzegam wiele pozytywnych działań jego rządu. Tym bardziej jest mi więc przykro, że w tej sprawie Pan Premier daje się tak głupio manipulować ludziom, którzy najbezczelniej forsują swoje prywatne interesy związane z takim właśnie przebiegiem trasy. Jeden rzut oka na mapę wystarczy, aby to dostrzec – po co trasa ma iść koło Białegostoku?! Jest to przykre tym bardziej, że ten rząd stara się zwalczać korupcje, układy i prywatę.

Premier nie musi znać się na przyrodzie, powinien jednak dobrze znać prawo i wiedzieć, że w tej sprawie nasz rząd pakuje się w przegrany, niepotrzebny i w dodatku kompromitujący nasz kraj spór z UE.

Premier nie musi się znać na przyrodzie i jak widać kompletnie się nie zna. Nie musi, ma od tego ministra środowiska. Cóż, skoro obecnemu ministrowi najwyraźniej pomyliły się resorty...

Ciągle jeszcze jesteśmy dzikim krajem...

Andrzej

Początek

Krzysztof Komoszka

Widziałem dramat. Drogowy dramat. Setki TIR jadących na Augustów...
Nie jestem zwolennikiem budowy tej cholernej obwodnicy - ale zaczynam coraz bardziej popierać tych ludzi w ich dążeniach - byle były rozsądne i nie wynikały z zacietrzewienia. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że jak zwykle ludzką krzywdę ktoś chce wykorzystać do uzyskania poparcia społecznego, wzmacniając kapitał polityczny....

Początek

Jeszcze raz zamieszczam ten link

http://pl.wi...Rospuda_(rzeka)

Jeżeli nie uda mi się zamieścić linku tak, by był aktywny, proszę wpisać go ręcznie. Na końcu po nazwie „Rospuda” jest „dolna kreska” i w nawiasie „rzeka”.

http://pl.wi...Rospuda_(rzeka)

I zachęcam do wejścia na tę stronę. Jest tam wiele dalszych linkόw prowadzących do kolejnych informacji. Między innymi i do stanowiska GDDKiA, i do całego kalendarium, i do niezależnych stanowsik uczonych, także apelu do KE podpisanego przez kilkuset uczonych (w tym 53 profesorόw).
Niestety, serwer dziś chodzi bardzo wolno i nie mogę wszystkiego wpisać samemu.
Andrzej

Początek

 
RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: eZ Publish

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).